Egenprovtagning

Slumpens skördar eller maximal avkastning?

Det är tufft att vara växtodlare idag med en väx- ande konkurrens och ett alltmer oförutsägbart kli- mat. Många yttre faktorer är svåra att påverka och vädret kommer alltid att ha betydelse för hur stora skördar vi kan producera. Men trots allt finns det en hel del som du som lantbrukare kan göra för att få största möjliga lönsamhet i din växtodling.

Jordprov - bra för både plånboken och miljön.

Att ta prov på sina jordar endast vart tionde år, som reglementet föreskriver, är en strategi som sällan resulterar i vare sig rekordskördar eller väx- ande lönsamhet. Med tätare provtagnings intervall får du bättre överblick över din jord och därmed större precision i dina kalk- och gödslingsgivor än om du enbart följer generella antaganden. Därmed kan du hålla insatskostnaderna nere samtidigt som du tillförsäkrar dig förhöjda intäkter av ökad skörd. Att miljön dessutom mår bra av en ökad precision – ja, det tjänar ju alla på!

Det lönar sig att veta hur marken mår

Genom att komplettera jordprovtagning med regel- bundna patogenanalyser ökar du både säkerheten och minskar sannolikheten för skördeförluster. Du erhåller då ett kvitto på hur jorden mår samtidigt som du säkerställer en lönsam växtföljd. Det lär även bli bästa möjliga avkastning till din plånbok. Förekomst av nematoder eller klumprotsjuka kan vara förödande för din skörd. Klumprotsjuka är på stark frammarsch i Sverige och betcystnematoder förekommer hos hälften av de svenska betodlar- na. Känner du bara till hur dina marker mår kan du fatta rätt beslut om grödval och förhindra att eventuella problem ökar.

 

Välj rätt analyspaket

 

Jord1

Ger en allmän översikt över lättlösliga växtnäringsämnen.
Lämpligt paket vid uppföljning om inget kalkbehov föreligger.

 

Jord2

Ger en god översikt över det lättlösliga växtnäringstillståndet samt förrådens och kopparns status i marken.

Lämpligt paket vid uppföljning om inget kalkbehov finns.

 

Jord2M

Ger en god översikt över det lättlösliga växtnäringstillståndet samt förrådens och kopparns status i marken.

Mullhalt och ett beräknat kalkbehov (utifrån K-HCl) som är tillämpningsbart i Västra Götaland och på de mellansvenska lerjordarna.

Lämpligt paket vid första karteringen.

 

Ler och Mullhalt

Ler- och mullhaltsanalyser möjliggör en mer noggrann kalkrekommendation samt varierad utsädesmängd.

Lämpligt tilläggspaket vid första jordprovtagningen.

 

Jordart

Jordarts analys beskriver markens textursammansättning (andel lera, sand, mo och mjäla). Förbättrad kunskap om jordarten ökar möjligheten att vidta rätt odlingsåtgärder.

Paketet ger en preciserad kalkrekommendation och är ett hjälpmedel för att variera utsädesmängd.

Lämpligt tilläggspaket vid första jordprovtagningen.

 

Välj rätt tillägg på markkarteringen

Miljö (Zn, Ni, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg-HNO3)

Tungmetallalsanalys är lämpligt före en slamspridning för att undgå förhöjda metallvärden i marken.

Aluminium och Järn (Al-AL och Fe-AL)

Ger en förenklad bedömning av risken för läckage av fritt fosfor i marken. Tillägg som kan krävas i vissa områden.

Bor (B)

Vanligt tillägg vid raps-, potatis och sockerbetsodling. Borbrist är vanligt förekommande på lätta mullfattiga jordar.

Kadmium (Cd-HNO3)

Lämpligt vid stora mängder slamspridning.

Nematodscreening

Nematoder finns i så gott som alla jordar och kan ge skördeförluster. En nematodscreening ger en snabb status av läget i din jord.

Klumprotscreening (PCR)

Klumprotsjuka är ett allt vanligare problem i svensk oljeväxtodling. Genom en effektiv och snabb analysmetod kan vi ge indikation på risken för angrepp.